Dr Agata Lasota-Jądrzak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę doktorską pt.: Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji zhierarchizowanej. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Studiów Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie kryzysowe. Obecnie, kontynuuje pracę naukową, dążąc do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Od blisko 19 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie chronionych. Od 2006 pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jej zaangażowanie w służbę łączy się z jednoczesnym rozwijaniem zainteresowań problematyką ochrony informacji niejawnych w czasie wolnym od służby. Za wkład pracy społecznej oraz kreatywność została zauważona i doceniona zostając ekspertem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych a także ekspertem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza    w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz nauczyciel stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.

Witryna internetowa Pani dr Agaty Lasoty – Jędrzak http://www.poznanrodo.pl