Pan Prezydent Andrzej Duda
Pan Premier Mateusz Morawiecki,
Pan Premier Jacek Sasin
Pani Minister Jadwiga Emilewicz
Pan Prezes Jarosław Kaczyński

Szanowni Państwo,

Trwa zaraza. Pandemia spowoduje kryzys gospodarczy. Władza, to ciężar obowiązku. Podjęcie decyzji i ich zaniechanie będzie miało doniosłe konsekwencje. W czasie walki liczą się strategia, szybkość reagowania, sprawność organizacyjna oraz zasoby.

W imieniu przedsiębiorców, także będących Polakami, silnie rekomenduję obranie kursu:

 • Zawieszenia biegu wszelkich terminów procesowych, materialnych i podatkowych od 1 marca 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku;
 • Przejęcia przez Skarb Państwa i ZUS obowiązku płacenia wszelkich świadczeń pracowniczych, z tytułu choroby i kwarantanny, od pierwszego dnia zdarzenia;
 • Zawieszenia wszelkich obowiązków biurokratycznych nałożonych na firmy od 1 marca do 1 lipca 2020 roku;
 • Odroczenia, do 1 stycznia 2021 roku, wszelkich nowych obowiązków biurokratycznych wchodzących wkrótce w życie, w szczególności BDO i PPK;
 • Przygotowania i wyedukowania rolników, że z uwagi na możliwą suszę w tegorocznym lecie, powinni zoptymalizować zasiewy i nasadzenia uwzględniając w planach produkcji własne możliwości nawadniania i tworzenia okazjonalnej małej retencji wodnej;
 • Zwolnienia osób samozatrudnionych ze składek ZUS za okres od 1 marca do 1 lipca 2020 roku;
 • Zawieszenie mechanizmu split payment wraz z odblokowaniem kont podatkowych dla rozliczeń bieżących;
 • Pilne zwroty VAT;
 • Zatrzymania, po zabezpieczaniu by nie powstawały straty, wszelkich inwestycji Państwowych, których efekty mają pojawić się w gospodarce dopiero w przyszłych latach;
 • Gwałtownego obniżenia kosztów funkcjonowania Państwa i samorządów, w szczególności w dziedzinach implementacji postanowień klimatycznych oraz wysiłków wprowadzenia zamkniętej gospodarki odpadami. Publiczne działania pro ekologiczne powinny być zawieszone od teraz do końca 2020 roku;
 • Obniżenia, od 1 kwietnia do końca 2020 roku, świadczeń rencistów i emerytów o 10%. W algorytmie uszczuplenia musi być zachowana zasada, że ustalone finalne świadczenie nie może być niższe od kwoty 2 tysiące złotych netto miesięcznie;
 • Obniżenia wszystkich wynagrodzeń pracowniczych od 1 kwietnia do końca roku. W szczególności pracowników zatrudnionych w instytucjach Państwowych, firmach z udziałem Skarbu Państwa, w samorządach i firmach komunalnych oraz przedsiębiorstwach prywatnych i na kontraktach menadżerskich lub sponsorskich. Obniżenie winno wynieść 25% uposażenia dla tych Osób, które chcą pracować a nie mogą, bo zakład pracy jest w przestoju z powodu epidemii, oraz 15% obniżenia pensji dla tych Osób, które pracują. W modelu obniżenia wynagrodzenia musi być zaszyta klauzula, że ostateczne wynagrodzenie netto nie może być niższe od 3000 zł za pełny etat;
 • Dla przykładu, parlamentarzyści i pracownicy Ministerstw powinni zgodzić się na obniżenie uposażeń o połowę, przyjmując granice, że świadczenie netto nie będzie niższe aniżeli 5000 tysięcy złotych miesięcznie;
 • Zawieszenia zapłaty, do 1 stycznia 2021 roku, wynegocjowanej przez MSZ części składki Polski do UE, z przeznaczeniem jej bezpośrednio na walkę z kryzysem w kraju;
 • Ujednolicenie i obniżenie stawki VAT na wszystkie towary i usługi w kraju i ustalenia jej od 1 czerwca na poziomie 17%;
 • Wycofania się z socjalistycznych pomysłów odgórnego ustalania cen, które nieuchronnie doprowadzą nas do modelu Polski Ludowej i reglamentacji towarów oraz braków w zaopatrzeniu;
 • Przyjęcie przez Parlament rozwiązań, że prace sejmu i senatu mogą być prowadzone w modelu pracy zdalnej a budżet w przypadku walki z katastrofą społeczną i kryzysem gospodarczym będzie mógł być niezrównoważony ponad klauzulę zadłużenia 60 procent.

Funkcjonowanie państwa powinno być w najwyższym stopniu uproszczone, odbiurokratyzowane i nastawione na maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego narodu.

Jeśli w dyskusji społeczeństwo nie odrzuci nakreślonego kursu, rząd dopiero w takich okolicznościach winien opracować treści konkretnych aktów prawnych.

W przypadku, gdy zarządzanie kryzysem polega na ściganiu się, za każdym zakrętem dziejów,  z kłopotem dostrzeganym w coraz to nowej odsłonie, lepiej jest ogłosić na jesień przedterminowe wybory i podać się do dymisji z braku kompetencji.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska jest gotów do bezinteresownych, pogłębiających nakreślony wyżej hasła, konsultacji z przedstawicielami władzy.

Prezes Zarządu

Witold Solski

23 marca 2020 roku

Wirus