W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Witold Solski miał zaszczyt uczestniczyć w obradach Prezydium Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.

Podjęte zostały Uchwały w sprawie opinii o nowych kierunkach kształcenie zawodowego w szkołach Wielkopolski, które jako wnioski ze szkół napłynęły przed majowym terminem spotkania. W czerwcu będziemy procedowali kolejne ciągle napływające wnioski także i z tego powodu, że zmieniło się prawo oświatowe i rozporządzenie o kierunkach nauczania. Pamiętajmy o reformie systemu edukacji w skutek której istotnym jest także i to, że we wrześniu do szkół zgłosi się dwukrotna ilość dzieci i młodzieży.

Do rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu trzeba będzie wypracować implementację nowych przepisów i zasad oraz wypracować nowe procedury wspierania przygotowania zawodowego Osób wchodzących na rynek pracy.

WRRP w Poznaniu podczas obrad w pełnym składzie rozpocznie dyskusję nad kształtem zaleceń i rekomendacji, które zostaną złożone opinii publicznej i Ministerstwu, a odnoszących się do polityki społeczno – edukacyjnej młodzieży. Zajmiemy także stanowisko w kwestii rozdziału środków publicznych na aktywizację zawodową.

Przewodniczący Rady, Pan profesor Józef Orczyk, prowadzi w imieniu WRRP w Poznaniu korespondencję w sprawie z Panią Minister Elżbietą Rafalską. Raz jeszcze pomocny okazał się barometr zawodów 2019 województwa wielkopolskiego.

W czerwcu 2019 roku podejmiemy także debatę nad wytycznymi osi rozwoju województwa wielkopolskiego realizowanej wokół dostrzeżenia problematyki ludzi świadczących pracę i pracodawców tę pracę umożliwiających.