Stanisław ŻółtekOdpowiedzi nadesłane przez Kandydata na Prezydenta RP Stanisława Żółtka na 21 pytań zadanych przez ZPP Wielkopolska.

Część I:

 1. Czy Pani/Pana zdaniem zapisy Konstytucji RP są dobre w całości czy wymagają pewnych zmian?
  NIE – Konstytucja wymaga poprawek i zmian.
 2. Czy zablokuje Pani/Pan jakąkolwiek ustawę zwiększającą opodatkowanie określonej grupy obywateli?
  TAK
 3. Czy Polska powinna prowadzić zdecydowanie aktywniejszą politykę wschodnią zmierzającą m.in. do realizacji koncepcji międzymorza z udziałem Białorusi oraz Ukrainy, bez względu na to, czy państwa te wstąpią do UE?
  TAK
 4. Czy Unia Europejska powinna mieć własne, wspólne europejskie siły zbrojne, wyodrębnione ze struktur NATO?
  NIE
 5. Prawa człowieka zakreślone są wokół haseł: godność człowieka; wolność; równość; solidarność; prawa obywatelskie; wymiar sprawiedliwości, implementacja. Czy wszystkie zapisy Karty Praw Podstawowych UE są dobre dla Polaków?
  NIE
 6. Czy Polska powinna bardziej otworzyć się na imigrantów, przy założeniu, że będą się oni osiedlać w Polsce na stałe? Oznacza to udostępnienie im i ich rodzinom bezpłatnej opieki zdrowotnej, szkolnictwa, docelowo emerytur i innych praw, jak dla obywateli polskich.
  NIE – z powodu drugiego zdania
 7. Czy Pani/Pana zdaniem, polityka fiskalna Państwa prowadzona wobec małych i średnich przedsiębiorców jest dobra?
  NIE
 8. Prosimy o wypowiedzenie się, czy Europejska Karta Praw Równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, powinna obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce.
  NIE
 9. Czy w przypadku wyboru na Prezydenta RP w czasie trwania kadencji będzie Pani/Pan zabiegać o przyjęcie w Polsce waluty EURO?
  NIE
 10. Państwa konkurują między sobą demografią i zużyciem energii jako wyznacznikami rozwoju. Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna mieć własną elektrownie atomową?
  TAK
 11. Czy w Pani/Pana przekonaniu, obywatel lub przedsiębiorca ma dzisiaj pewność, że gdy przyjdzie mu stawać wobec wymiaru sprawiedliwości, to w jego sprawie orzeczenie wyda zawsze niezawisły i legalny sędzia?
  NIE
 12. Prosimy Panią/Pana o opinię, czy amerykańska Ustawa JUST 447 dotycząca pożydowskiego mienia bezspadkowego ma, lub będzie miała wpływ i wywrze jakiekolwiek skutki na politykę i rynek kapitałowy w Polsce?
  TAK
 13. Politykę zagraniczną Państwa tworzy się i z pewnością realizuje poprzez służbę kompetentnych urzędników. Czy Pani/Pana zdaniem konieczne jest stworzenie elitarnych kadr dyplomacji i weryfikacja kompetencji obecnych kadr pracowników MSZ, Ambasad, Konsulatów i misji zagranicznych oraz placówek Państwa Polskiego?
  TAK
 14. Czy Prezydent powinien mieć możliwość corocznej konsultacji z Prezesem NBP kierunków polityki pieniężnej, w szczególności wysokości stopy referencyjnej?
  TAK
 15. Czy Prezydent winien dorocznie, w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, przed obiema Izbami Parlamentu, składać raport o stanie Państwa?
  NIE – to rola Premiera
 16. Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna zabiegać, aby na jej terenie stworzona została główna baza przeładunkowa i celna towarów przewożonych koleją z Azji do UE w ramach projektowanej koncepcji „jednej drogi, jednego pasa”, czyli nowego chińskiego jedwabnego szlaku?
  TAK
 17. Czy Pani/Pana zdaniem należy rewaloryzować świadczenie 500 PLUS, na przykład o współczynnik corocznej inflacji?
  NIE
 18. Jaka w Polsce będzie przyszłość ZUS-u, emerytur i świadczeń socjalnych? Czy system emerytalno-rentowy powinien być znacząco zreformowany z uwagi na zagrożenie bankructwem?
  TAK
 19. Czy popiera Pani/Pan unijną politykę klimatyczną w zakresie znaczącego ograniczania spalania węgla w Polsce?
  NIE – ale popieram stopniowe i długofalowe ograniczenia spalania węgla w Polsce
 20. Jak Pani/Pana zdaniem należy rozwiązać problem zadłużenia Państwa?

I. Poprzez radykalne zmniejszenie kosztów administracji
a) rządowej i sejmowej: zmniejszenie liczby ministerstw do np. 7 i sumaryczne zmniejszenie liczby urzędników o min 80% – związane z ograniczeniem roli Państwa w większości dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Znaczące zmniejszenie liczby posłów i senatorów i ich obsługi.

b) skarbowej – przy równoczesnej zmianie(uchwalonych od nowa) ustaw podatkowych PIT, CIT i VAT- drastycznie uproszczonych w stosunku do obecnych .
To w początkowym etapie(docelowo likwidacja) zmniejszenie PIT i CIT do 10% z równoczesną likwidacją większości zwolnień i ulg – pozostawienie ich jedynie dla stowarzyszeń, fundacji i kościołów.
Ustalenie VAT na 15% i likwidacja zwolnień, ulg i zmniejszonego VAT- (z ew, wyjątkiem dla żywności nieprzetworzonej).
TO SUMARYCZNIE NIEWIELKA STRATA BUDŻETOWA KTÓRA PRZEJDZIE W NADWYŻKĘ W CIĄGU 3-4 LAT.

 c) zmniejszenie pozostałej administracji państwowej poprzez likwidację znaczącej liczby rodzajów koncesji i zezwoleń

II. zmniejszenie kosztów działania sądów poprzez częściową depenalizację szaleńczo rozbudowanego dzisiaj prawa karno-skarbowego i karnego – oprócz zmniejszenia spraw z powodów wym. w pkt I b) i c)  należy zdepenalizować z kodeksu karnego(zamienić na wykroczenia) sprawy drobne a blokujące sądy.

III. odmowa płacenia drakońskich przez polskie firmy opłat za emisję CO2 poprzez wyjście z UE lub ew. poprzez zmianę prawnych relacji z UE(w co wątpię).

IV. Sprzedaż na wolnym rynku wszystkich udziałów skarbu Państwa w spółkach(w tym także TV i Radio), poza KILKOMA firmami strategicznymi i przeznaczenie pieniędzy na wyrównanie budżetu w początkowym okresie „rozpędu” gospodarki spowodowanego pozostałymi zmianami.

V. likwidacja dofinansowania szkolnictwa wyższego, drastyczne zmniejszenie kosztów programów socjalnych i likwidacja ich części.

21. Na koniec prosimy o wskazanie jednego, najważniejszego celu, który w przypadku wygrania wyborów na urząd Prezydenta RP, zostanie przez Kandydatkę/Kandydata zrealizowany do końca kadencji 2020-2025.

POLEXIT , lub przynajmniej doprowadzenie do referendum w tej sprawie.

Część II:

 1. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania organizacji i partii politycznych z budżetu państwa?
  NIE
 2. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem finansowania (w całości lub części) organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych) z budżetu państwa?
  NIE
 3. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem zniesienia podatku dochodowego?
  TAK
 4. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem dobrowolnego (nie przymusowego) świadczenia składek emerytalno-zdrowotnych dla przedsiębiorców?
  TAK
 5. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem ograniczenia liczby posłów i senatorów?
  TAK
 6. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem politycznego monopolu przyznawania koncesji i częstotliwości na radio i telewizję (ogólnopolską, regionalną)?
  NIE
 7. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem zmian niektórych treści Konkordatu z 1993 roku, regulujących relacje Polski ze Stolicą Apostolską i Kościołem Katolickim, np. religia w szkole, krzyże w urzędach, zwolnienia i wyłączenia ustawowo-podatkowe?
  TAK
 8. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem tzw. „cywilizacji śmierci“ (aborcja, tabletki dzień po, antykoncepcja, eutanazja, prawo do godnej śmierci)?
  NIE
 9. Czy zgadza się Pan/Pani z założeniami ideowymi Manifestu z Ventotene?
  NIE
 10. Czy zgadza się Pan/Pani z założeniami ideowymi zawartymi w dokumencie zwanym Zasadami Yogyakarty?
  NIE
 11. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem koncepcji prawa naturalnego (ius naturale)?
  TAK
 12. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem powszechnego dostępu ludności do broni palnej?
  TAK
 13. Czy zgada się Pan/Pani z treścią ustawy 1066 (zgoda na obecność obcych wojsk na terenie Polski i użycie przez nich broni w stanie pokoju)?
  NIE
 14. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem publikacji aneksu z likwidacji WSI?
  TAK
 15. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem podniesienia wydatków na obronność?
  TAK
 16. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem bezpłatnego, na każdym poziomie, szkolnictwa, w Polsce?
  NIE
 17. Czy jest Pan /Pani zwolennikiem wolności świadczenia pracy, lub jej odmowy, w  kontekście bezpłatnego szkolnictwa?
  TAK
 18. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej?
  NIE
 19. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem uwolnienia działalności w sferze szeroko pojętej kultury (brak finansowania z budżetu, likwidacja MKiDN)?
  TAK
 20. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem dążenia aby Polska dysponowała własną taktyczną bronią jądrową?
  TAK
 21. Czy jest Pan/Pani zwolennikiem wprowadzenia podatku katastralnego i innych form opodatkowania majątków?
  NIE – słuszny ideowo, ale w praktyce sprowadziłby się do podwyższenia podatków i władzy urzędu nad ludźmi.

 


Stanisław ŻółtekStanisław Żółtek

Lat 52 – ur. 1956 w Krakowie.

Żonaty, jedno dziecko.

Wykształcenie

 • matematyczne – ukończone 5-letnie studia – matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim – bez obrony pracy magisterskiej.
 • prawnicze – 7 letnia praca w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa.

Wykonywane zawody/doświadczenie:

 • nauczyciel matematyki, handlowiec (przemysł drzewny), działalność gospodarcza(budownictwo),
 • przewodniczący rady nadzorczej Agencji Rozwoju Miasta Krakowa(trzy lata),
 • członek  rad nadzorczych MPEC w Krakowie(2 lata) i Krakowskiego Holdingu Komunalnego(3lata),
 • RADNY MIASTA KRAKOWA 1994-2002 (II, III kadencja) – komisja mienia, kom. rewizyjna(wiceprzewodniczący) i kom. ds. Dzielnic Krakowa(przewodniczący),
 • WICEPREZYDENT MIASTA KRAKOWA w latach 1997 -1998,
 • POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014-2019

Działalność społeczna:

 • od 2000r do dziś Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wolnego Handlu
 • Fundator (w 2002r) fundacji BEZPIECZNY KRAKÓW

 Działalność polityczna:

 • 1991-2010 partia „Unia Polityki Realnej”
 • 2011 – do dzisiaj partia „Kongres Nowej Prawicy” – PREZES PARTII
 • 2018 – do dzisiaj partia „POLEXIT” – PREZES PARTII

Poglądy

 • gospodarcze – liberał , zwolennik Wolnego Rynku
 • światopoglądowe – konserwatysta
 • obywatelskie – wolnościowiec

Zainteresowania:

 • gra w brydża(bridge) – w latach 1980-1994 gra w lidze i zawodowa,
 • gra w szachy(amatorska),
 • amatorska obróbka drewna(stolarstwo).