Publikujemy odpowiedź Pani Minister Jadwigi Emilewicz na List Otwarty, który wystosowaliśmy do władz RP kilka dni temu w związku z pandemią koronawirusa.

Szanowny Panie Prezesie,

Na samym wstępie chciałabym podziękować Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolski za włączenie się do prac nad ustawą i przekazanie Państwa postulatów w liście otwartym. Zależy mi, jako posłance z Wielkopolski i jednocześnie Ministrowi Rozwoju na szerokim dialogu społecznym, szczególnie z przedsiębiorcami z mojego okręgu wyborczego.  

Przyjrzeliśmy się bardzo uważnie Państwa postulatom i część z nich została włączona do projektu ustawy, a nad częścią będziemy jeszcze pracować wraz z rozwojem sytuacji. Zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie nasze zmiany będą odpowiadać Państwa oczekiwaniom, ale chciałabym Państwa zapewnić, że na bieżąco monitorujemy sytuację i jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy podejmować kolejne kroki.

Wśród propozycji, które zgłaszali Państwo, i które znajdą się w ustawie, którą – mam nadzieję – parlament przyjmie na najbliższym posiedzeniu, znajdą się między innymi:

 • Split payment
  • Ułatwienie w stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, poprzez skrócenie czasu na uzyskanie zgody urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT do 14 dni (obecnie jest 60 dni) – art. 108b ust. 1 i 2. Ustawy o VAT -> znaczne uwolnienie środków na potrzeby regulowania zobowiązań handlowych zamiast podatkowych.
  • Odroczenie mechanizmu płatności podzielonej, ewentualnie ułatwienie w zakresie stosowania split payment w zakresie podwyższenia progu minimalnego do kwoty 100 000 PLN;
 • Przyspieszenie zwrotów z urzędów w zakresie VAT – limit do 30 dni z aktualnych 60 dni oraz wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu podatku VAT;
 • Przesunięcie terminów deklaracji i płatności: VAT (25.03.2020), CIT (termin 31.03.2020) oraz podatków lokalnych
 • Przesunięcie terminu przygotowania sprawozdania do NBP i GUS – najbliższe SP (roczne) zwłaszcza w spółkach, które muszą kalkulować ryzyka i ewentualne zawiązanie rezerw na te cele;
 • Zawieszenie obowiązku składania obowiązkowych sprawozdań i raportów do organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego (PIP, GUS, KAS i inne);
 • Zawieszenie biegu terminów procesowych – w szczególności przewidzianych w kpa, Ordynacji podatkowej i kpc oraz brak sankcji za nieuczestniczenie w czynnościach odpowiednich organów publicznych oraz niewszczynanie nowych kontroli;
 • Finansowanie przez ZUS lub FGŚP wynagrodzenia za czas choroby na czas pandemii (a nie dopiero po 33 dniu), również dla pracowników, którzy muszą pozostać w szpitalu, na kwarantannie czy pod obserwacją;
 • Rozłożenie na raty, umorzenie lub zawieszenie płatności składek ZUS w trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w okresie epidemii (zadbamy o to, aby kryteria były jak najprostsze);
 • Obniżenie VAT na produkty branży tekstylno-odzieżowej i skórzanej w Polsce;
 • Odroczenie wejścia w życie przepisów o podatku u źródła do końca 2020 r. (art. 26 ust. 2e ustawy o CIT) – obecnie 01.07.

Powyższe punkty stanowią jedynie część zmian, które wprowadzimy z całym pakietem osłonowym. Jednocześnie pracujemy nad kolejnymi zmianami, w tym również nad wskazanymi w Państwa liście otwartym. Tym samym, liczę na Państwa dalsze uwagi do nowej ustawy, która będzie rozpatrywana przez parlament.

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Emilewicz

Wirus