ZUS- Tarcza - wnioskiZUS prosi – przedsiębiorca musi. Udostępniamy w linkach pliki, które mogą być przez Was, z powołaniem się na „tarczę antykryzysową”, wykorzystywane do składania wniosków. Materiały, otrzymane z Wydziału Biura Organizacji i Analiz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych publikujemy zgodnie z życzeniem Instytucji i bez brania odpowiedzialności, ze strony ZPP Wielkopolska,  za wywołane przez nie skutki.

Trupy firm długo stygną. Nie ma nic bardziej mniej praktycznego niż zła teoria. Rząd zaproponował przypadkowy receptariusz i nie czas na prowincjonalne moralizatorstwo i krytykanctwo. Gdy pojawi się książka z instrukcją obsługi specustawy gospodarczej COVID-19, niezwłocznie ją naszym członkom i sympatykom opublikujemy.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (zalecane),
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (RDU)

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności (RDZ)

Dla opłacających składki na własne ubezpieczenia lub dla firm zatrudniających.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C)

Dla umów cywilnoprawnych  (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający). Świadczenie finansowe dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło itp.). Nie więcej niż trzy razy.

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą – dla samozatrudnionych. Świadczenie 2080 zł albo 1300 zł (karta podatkowa), jeśli firma miała przestój w następstwie COVID-19. Nie więcej niż trzy razy. Nie obowiązuje już warunek granicznej kwoty przychodu.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO)

Dla należności za okres od stycznia 2020. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Zawieszenie realizacji umowy (RDS)

Dotyczy umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na 3 miesiące.

 

Dodatkowe informacje:


Polecamy powiązane artykuły: